Algemene Voorwaarden en Kwaliteitswaarborg

PRIVACY

Uw psychosociaal therapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren een registratie bij van uw administratieve gegevens. Op deze registratie is de (Algemene Verordening Gegevensbescherming) AVG van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd.

REGLEMENT

Uiteraard gaat uw psychosociaal therapeut zorgvuldig met de gegevens om: daarom is naast de bovengenoemde AVG, een aantal regels vastgelegd in een privacy reglement. Onderstaand is het reglement weergegeven:

 • Behalve de psychosociaal therapeut die u behandelt, heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers (inspecteur) van de beroepsorganisaties NVPA . Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.
 • U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelende psychosociaal therapeut verzoeken deze te wijzigen.
 • Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen.
 • Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt ook niet aan naaste familie.

Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.

 • Nadat de cliënt behandeld is, worden de gegevens 20 jaar zodanig gearchiveerd dat alleen een beperkte groep mensen deze gegevens in kan zien.
 • Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.

 

 

Algemene Voorwaarden

HUISREGELS

Omdat er in de praktijk soms meerdere cliënten tegelijk aanwezig zijn, zijn er huisregels opgezet om ongelukken, incidenten en verwarring te voorkomen. Met als doel om voor zowel de cliënten, als de psychosociaal therapeut een veilige en prettige omgeving te creëren en houden.   

Hieronder zijn de regels weergegeven:

 • Cliënten dienen zich volgens de algemeen geldende (fatsoens) normen en waarden te

gedragen.

 • Personen die aanstootgevend gedrag vertonen kunnen verwijderd worden uit het pand.
 • Minder valide cliënten krijgen bij gebrek aan zitruimte met voorrang een zitplaats.
 • Het is niet verstandig om waardevolle spullen in de wachtruimte achter te laten.
 • De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal van eigendommen in het pand of op het buitenterrein ( auto, fiets).
 • Wilt u bij parkeren van fiets of auto dit zo doen dat niemand hier last van heeft.
 • Ingeval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van de psychosociaal therapeut of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen.

 

 

Algemene Voorwaarden

OMGANGSREGELS

Voor de omgang met en het behandelen van de cliënt zijn er enkele richtlijnen opgesteld volgens welke de praktijk werkt. De officiële richtlijnen zijn op de praktijk beschikbaar.

 • De werkwijze voor de behandeling van de cliënt wordt voorafgaand aan de behandeling uitgelegd. Als er bezwaren bestaan tegen de handelingen dient de cliënt dit onmiddellijk aan te geven.
 • Indien er bezwaar bestaat (bijv. wegens geloofsovertuiging) tegen bepaalde handelingen en/of vormen van behandelingen, dient de cliënt dit bij de eerste afspraak kenbaar te maken, zodat de behandelende psychosociaal therapeut kan oordelen of de cliënt behandeld kan worden.
 • De behandeling geschiedt in een afgescheiden ruimte waarin alleen de psychosociaal therapeut en cliënt aanwezig zijn. Alleen bij groepstherapie zullen meerdere mensen in dezelfde ruimte aanwezig zijn.
 • De psychosociaal therapeut, dient zich tegenover de cliënt respectvol te gedragen en informaliteit, die niet gewenst is, achterwege te laten.
 • De psychosociaal therapeut kan niet verplicht worden gesteld, en is niet aansprakelijk, wanneer de begeleiding niet het gewenste resultaat heeft opgeleverd.
 • Als er situaties ontstaan die niet gewenst zijn, zal in overleg met cliënt en psychosociaal therapeut een andere psychosociaal therapeut ingezet worden of de behandeling zal beëindigd worden.
 • Besproken onderwerpen met de cliënt blijven vertrouwelijk en zullen niet met derden besproken worden.
 • Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken

Klachtrecht

Sinds 1 januari 2017 is een nieuwe klachtwet (WKKgz) geldig. De oude NVPA-klachtenregeling is per 01-01-2017 vervallen. Ook de uitvoerende klachtencommissie is per die datum opgeheven. Op het intranet van de NVPA-website kunt u meer informatie vinden over het nieuwe klachtrecht.

Alle therapeuten moeten aangesloten zijn bij een geschillenorganisatie, bijvoorbeeld de SCAG (zie: https://www.scag.nl/). Aansluiten kan alleen als voldaan wordt aan basiseisen. U kunt deze vinden op de website van de SCAG. Het is toegestaan om u aan te sluiten bij een andere geschillenorganisatie, mits deze goedgekeurd is door het ministerie van VWS. Controleer dat goed.

Belangrijk is ook dat u beschikt over een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV), die WKKgz-proof is.

Koepelorganisatie RBCZ (via het lidmaatschap RBCZ bent u geregistreerd bij de TCZ))

Het NVPA is lid van de koepelorganisatie stichting RBCZ (Stichting Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg). Deze stichting is een overkoepelende organisatie die therapeuten op HBO-niveau certificeert en registreert. Aangesloten therapeuten mogen de beschermde titel voeren Registertherapeut BCZ®. Deze titel is vastgelegd bij het Benelux Merkenbureau.

 

Naast registratie en certificatie biedt RBCZ een onafhankelijk tuchtrecht. Dit is ondergebracht in de stichting TCZ (Tuchtrecht voor de Complementaire Gezondheidszorg). Voor ECP-houders geldt dat het tuchtrecht niet door de stichting TCZ maar door de NAP wordt uitgevoerd.

 

TCZ

RBCZ wil de kwaliteit van de geregistreerden bewaken door middel van het klacht- en tuchtrecht, dat is vastgelegd in het Tuchtrecht Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (TCZ). Tuchtrecht voor iedere werker binnen de complementaire zorg. Alle beroepsbeoefenaren staan in het TCZ register, maar niet alle beroepsbeoefenaren staan in het RBCZ register. Belangrijk is om te weten dat de stichting TCZ zorg draagt voor de tuchtrechtspraak binnen de complementaire zorg, maar geen recht spreekt. Dit is ook terug te vinden in de uitleg over het formele tuchtrecht op de website. Het zijn de rechter of arbiter en het college die recht spreken.

Ook belangrijk is om te weten dat het Tuchtrecht en het klachtenreglement niet hetzelfde zijn en eigenlijk niet op elkaar lijken. Het belangrijkste verschil is dat de uitspraak van het tuchtcollege bindend is en de uitspraak van de klachtencommissie adviserend.

Meer informatie: www.tcz.nu.

 

 

Kwaliteitswaarborg.

Lid van de NVPA. Ingeschreven in het RBCZ-register als Registerbegeleider RBCZ.
AGB code & zorgnummer en praktijknummer.

klik hier voor meer informatie over de beroepsgroepen
klik hier voor meer informatie over de status van de psychosociaal therapeut / maatschappelijk werkende

Klachtenregeling:

Bij een klacht over een behandeling wordt eerst getracht dit met u te bespreken.

Ook is het mogelijk een onafhankelijke klachtenfunctionaris in te schakelen via de SCAG. Deze kan ondersteuning bieden bij formulering van de klacht of bij onvrede en helpt bij het zoeken naar oplossingen.De therapeut heeft het recht om hiervan op de hoogte gesteld te worden.

Kijk hiervoor op de website van SCAG,  www.scag.nl

En voor meer informatie kijk je op de website van mijn beroepsvereniging NVPA.,   nvpa.org

De Wet AVG is van kracht.
Na begeleiding wordt het dossier 20 jaren bewaard en vervolgens vernietigd.