De NVPA is een beroepsvereniging voor agogische werkers. ‘De gezondheidszorg is er om de gezondheid te bevorderen. Dit gebeurt indien de voorzieningen beantwoorden aan de individuele zorgbehoeften van de mens en wanneer het recht op het gebruik ervan gegarandeerd is.

Ziekte treft mensen als individu. Ziekte kan mensen psychosociaal afhankelijk maken van anderen; op een andere manier dan gezonde mensen van elkaar afhankelijk zijn. Vanuit hun persoonlijke nood zoeken mensen die hulp waarvan zij genezing of verbetering verwachten. Degenen tot wie zij zich wenden, kunnen pas werkelijk helpen als er een vertrouwensrelatie mogelijk is en als de verantwoordelijkheid door hulpvrager en hulpbieder wordt gedragen. Dat betekent dat de NVPA waakzaam moet zijn tegen paternalisme van de overheid in het psychosociale werkveld. Waakzaam moeten zijn tegen verambtelijking en centralisatie van de overheid in het psychosociale werkveld. Moeten werken aan kwaliteitswaarborgen (opleiding, registratie, beroepsprofiel en code, intern tuchtrecht, etc.) van de (psychosociale) beroepsgroep.

De hieruit voortvloeiende aandachtsgebieden van de NVPA zijn:

Opleidingen

Op het gebied van het onderwijs binnen de psychosociale zorg geldt een onderwijs licentiebeleid voor vormen van onderwijs, die voldoen aan de normen van de NVPA. Vooral op het psychosociaal gebied zal erop gelet worden of het betreffende onderwijsinstituut is erkend..

Registratie / Licentiebeleid / Tuchtrecht

Patiënten hebben recht op deskundigheid. Een ‘keurmerk van kwaliteit en deskundigheid’ komt bij de NVPA tot uiting door het voeren van een licentiebeleid, dat is gekoppeld aan het tuchtrecht, en aan het NVPA muurschild.

Code beroepsprofielen.

De NVPA hulpverleners die geregistreerd staan bij de NVPA en de RBNG (RBCZ nieuwe naam sinds 2014) houden zich aan het beroepsprofiel en de beroepscode van de NVPA..

De beroepscode

Inleiding:

De NVPA-beroepscode omvat de ethische regels, die het beroeps-handelen betreffen van alle bij het NVPA aangesloten begeleiders, ongeacht of zij lid of aspirant lid zijn. Bij het samenstellen van deze beroepscode zijn we uitgegaan van inhoudelijke criteria, zoals vertrouwen, veiligheid, continuïteit, etc. Eèn ieder die onder deze beroepscode valt, zal verder worden aangeduid als lid. Bij een aanvraag voor supervisie, t.b.v. een bij het NVPA aangesloten begeleiders, dient de externe supervisor deze beroepscode te onderschrijven.

Op ethisch verantwoorde wijze handelen betekent binnen de beroepsuitoefening dat het lid bij alle activiteiten, vallende binnen zijn beroepsuitoefening, de waarde en waardigheid van zijn cliënt en diens recht op een eigen levens- en / of religieuze overtuiging en zijn daarop gebaseerde levenswijze, respecteert.

Waar in deze beroepscode wordt gesproken over "cliënt" wordt bedoeld, een persoon die voor zichzelf gebruik maakt van de diensten van een bij het NVPA aangesloten lid binnen het kader van diens beroepsuitoefening, ongeacht de aard van de hulp of de vorm waarin deze hulp wordt verleend. De verwijzer ( huisarts, collega-begeleider, werkgever of instantie) of familie van de cliënt die gebruik maakt van een bij het NVPA aangesloten lid, noemen we "derden" of "betrokkenen".

Wat betreft de handhaving verwijzen we naar het NVPA-klacht & Tuchtrecht.

Bestuur NVPA

Artikel 1

lid a: Elk lid van het NVPA is verplicht de onderstaande beroepscodeverklaring te ondertekenen:

"Ik verklaar dat ik bij de uitoefening van mijn (beroeps) werkzaamheden zal handelen overeenkomstig de regels (artikelen) van de beroepscode van het NVPA en er op zal toezien dat er ook overeenkomstig deze beroepscode zal worden gehandeld als anderen onder mijn verantwoordelijkheid (beroeps)werkzaamheden verrichten. "

Lid b: Het ondertekenen van deze beroepscode impliceert tevens dat ik zal handelen naar de geest en bedoelingen van de door het NVPA ontwikkelde statuten, protocollen en reglementen.

Lid c: Ik verplicht mij een behandelingsovereenkomst met de cliënt te sluiten.

Lid d: Ik zal de behandelingsovereenkomst te goeder trouw en naar de bedoelingen van de overeenkomst uitvoeren.

Lid e: Met het ondertekenen van deze code onderwerp ik mij aan de statuten en het Huishoudelijk Reglement van het NVPA.

Artikel 2

Van de begeleider wordt geëist het beroep uit te oefenen op een competente en ethisch zorgvuldige manier. Daarnaast dient de begeleider de nodige aandacht te besteden aan ontwikkelingen binnen het werkveld. Het bijhouden van het vak behoort tot de aanhoudende zorg van de begeleider.

Artikel 3

De aangesloten begeleider moet zich beperken tot die werkmethode (discipline) waarin hij voldoende gekwalificeerd is. Uitbreiding van de werkmethode met een andere methode dient aangevraagd te worden bij het bestuur van het NVPA en zal in de regel alleen toegestaan worden wanneer de begeleider daarin voldoende gekwalificeerd is.

Artikel 4

Een NVPA-begeleider, die zich schuldig maakt aan handelingen, of aan nalatigheid, of die in de uitoefening van de begeleiding blijk geeft van grove onkunde, waardoor ernstige schade ontstaat voor een cliënt of die het vertrouwen in NVPA-begeleiders ondermijnt, kan onverminderd zijn aansprakelijkheid ingevolge andere wettelijke voorschriften, worden onderworpen aan één van de maatregelen, vermeld in artikel 10.

Artikel 5

De begeleider mag alleen met uitdrukkelijke toestemming van zijn cliënt, cliëntgebonden contact hebben met andere hulpverleners, verwijzers, werkgevers en instanties.

Artikel 6

Het bepaalde in artikel 4 is van kracht voor alle NVPA-begeleiders werkend vanuit één of meerdere door het NVPA erkende vakspecialisaties. Een lijst hiervan is opgenomen in het Huishoudelijk Reglement en kan jaarlijks worden herzien na goedkeuring door de Algemene Ledenvergadering.

Artikel 7

Alle bij het NVPA aangesloten leden zijn gehouden tot geheimhouding van al hetgeen hen in de uitoefening van hun beroep door de cliënt, verwijzer of mede-collega('s) is toe­vertrouwd. Dezelfde plicht rust op supervisoren, op leden van een consultatiecommissie en op collega's, die geconsulteerd worden.

Het beroepsgeheim strekt zich eveneens uit tot de mensen, die in het verlengde van de NVPA-begeleider werken, zoals bv. een secretaresse, een stagiaire e.a.

Artikel 8

Lid 1 Bij de aanvang van de begeleiding is de begeleider verplicht een begeleidings­overeenkomst met zijn cliënt af te sluiten. Dit kan zowel schriftelijk als mondeling.

De onderstaande onderwerpen dienen hierin te zijn opgenomen c.q. besproken te worden:

* De gestelde problematiek

* De wijze van werken van de begeleider toegespitst op het begeleidingsproces en de wijze van afsluiting van de begeleiding. Onder afsluiting valt ook staken van de begeleiding, wanneer het verwachte doel niet bereikt kan worden.

De mogelijke duur van de begeleiding.

De kosten, die de begeleiding voor de cliënt meebrengt.

De verwachtingen van de begeleider naar de cliënt over het volgen van de begeleiding, zoals de consequenties, wanneer de cliënt een afgesproken begeleiding verzuimt, met en zonder tijdige afzegging.

Lid 2 De begeleider dient de mogelijke consequenties die de begeleiding voor de cliënt kan hebben te bespreken.

Dit kunnen zijn:

Verlof van het werk aanvragen. Aanvraag indienen bij de verzekering.

Beïnvloeding van de omgeving door het volgen van en veranderen door de begeleiding.

Lid 3 De cliënt behoudt, gedurende de hele begeleiding, zijn vrijheid van keuze, wanneer hij het met de inhoud van de afspraak of de consequenties daarvan niet eens kan zijn, nadat deze onderwerpen met hem besproken zijn.

De begeleider dient een fundamentele keuze van de cliënt te respecteren.

Lid 4 De begeleider dient met respect te handelen naar personen en instanties die de sociale kaart van de cliënt vormen.

Lid 5 De begeleider is gehouden aan een beroepsgeheim.

Hij dient op de hoogte te zijn van de wettelijke regels t.a.v. het beroepsgeheim.

Lid 6 De begeleider dient zijn cliënt te wijzen op het bestaan van de onafhankelijke klachtenprocedure en het klachtrecht.

Lid 7 De NVPA-begeleider is gehouden te handelen vanuit zijn beroeps-

verantwoordelijkheid, gezien de specifieke aard van de hulpverleningssituatie, die gebaseerd is op wederzijds vertrouwen en een bepaalde afhankelijkheid van de cliënt.

Misbruik van deze relatie wordt beschouwd als nalatigheid, verwaarlozing of opzettelijke schending van de verantwoordelijkheid, die de begeleider heeft tegenover zijn cliënt. Misbruik houdt onder andere in, dat de begeleider zijn eigen belangen en problemen stelt boven het belang van de cliënt, zoals daar zijn:

* seksueel contact

* emotionele belangen

* sociale belangen

* financiële belangen.

Iedere inbreuk, zoals hierboven omschreven, is een handelen in strijd met de beroepscode, en een feit, waarop het Klacht- en Tuchtrecht van toepassing is als "misbruik van de therapeutische relatie".

Artikel 9

De NVPA-begeleider is gehouden juiste informatie te verstrekken aan zijn cliënt. Toezeggingen, zoals in advertenties gedaan, moeten in overeenstemming zijn met de mogelijkheden en bekwaamheden van de begeleider. Kwalificaties moeten aantoonbaar zijn. Er mogen geen valse of te hoge verwachtingen gewekt worden bij cliënten en andere lezers. Iedere inbreuk hierop wordt omschreven en behandeld als het verstrekken van valse informatie. De begeleider mag namens derden geen beloften doen zonder hun uitdrukkelijke toestemming.

Artikel 10

Lid 1 Op inbreuken bedoeld als in de vorige artikelen, is het Klacht- en Tuchtrecht van toepassing. De maatregelen van het Klacht- & Tuchtrecht zijn:

  1. waarschuwing
  2. berisping
  3. oplegging van een bedrag aan geld, als vergoeding voor de materiële schade, die een cliënt door zijn handelen aantoonbaar heeft geleden en die een direct gevolg van het handelen van de hulpverlener is.
  4. schorsing als lid van het NVPA
  5. oplegging van een schorsing in de uitoefening van het beroep

Lid 3 Indien een bedrag aan geld wordt opgelegd, kunnen in de beslissing termijnen worden gesteld, waarbinnen het bedrag moet worden betaald.

Lid 4 De enige sanctie, die het NVPA heeft om betaling t.a.v. punt C, te vorderen, is ont­zegging uit het lidmaatschap.